ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL-TEREN ÎN SUPRAFAȚA DE 1.000 MP, PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI BUCECEA

Orașul Bucecea organizează în dată de 09.02.2022, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botoșani, licitație publică pentru concesionarea unui imobil – teren proprietate privată a Orașului Bucecea.

1.Informaţii generale privind concedentul :

Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876,

tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123,

e-mail : [email protected]

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :

-teren intravilan  din domeniul privat al orasului , in suprafata de 1.000 mp, situat in PC 1115.

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

-documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial http://www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.

-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 02.02.2022, ora 12.00

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor  –  09.02.2022, ora 10:00.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Orasului Bucecea, jud. Botosani

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă  – ofertele se vor depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat la sediul UAT Oras Bucecea, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.

Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor sunt precizate in Documentatia de atribuire, cap. 4.

5.criteriul de atribuire : cel mai mare nivel al redeventei

6.nivelul minim al redeventei : 670 lei/an

 

  1. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :

-09.02.2022,ora 12:00 – Primaria orasului Bucecea

 

  1. garantia de participare se constituie conform legii.

 

  1. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 18.01.2022.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)