INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI – Partener 2 anunță scoaterea la concurs a unor posturi de experți în cadrul activităților proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA)

INFORMAȚII PROIECT

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 10 unități de învățământ din județele Neamț, Botoșani și Harghita.
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Parteneri: Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Asociația Română de Literație Iași
Durata proiectului: 36 de luni
Bugetul proiectului: 7.909.693,66 lei din care asistență financiară nerambursabilă 6.848.119,11 lei

OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Activități finanțate:
A1. Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă
A1.1. Definirea metodologiei de lucru cu grupul țintă, a criteriilor de selecție pentru diferitele categorii ale grupului țintă, a metodologiei de acordare a sprijinului financiar;
A1.2. Organizarea și efectuarea selecției, menținerea grupului țintă;
A1.3. Activități și campanii de identificare, recrutare și înscriere a copiilor la grădiniță/școală;
A1.4. Derularea campaniilor online periodice de informare și conștientizare locală în vederea promovării principiilor de nediscriminare și pentru implicarea comunității locale în creșterea calității în educație;
A1.5. Acordarea sprijinului financiar/ pachete de sprijin/materiale/stimulente pentru grupul țintă;
A2. Creșterea participării la învățământul antepreșcolar
A2.1. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de cercuri educaționale antepreșcolari;
A2.2. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de workshop de educație parentală;
A3. Creșterea participării la învățământul preșcolar
A3.1. Reabilitare/modernizare/dotare spaţii;
A3.2. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea activităților de tip grădinița prietenoasă/atractivă/incluzivă;
A3.3. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de cercuri educaționale preșcolari;
A3.4. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de workshop de educație parentală;
A4. Creșterea participării la învățământul școlar
A4.1. Reabilitare/modernizare/dotare spaţii;
A4.2. Amenajare camera multisenzorială în cadrul unităților de învățământ speciale;
A4.3. Desfășurarea activităților de tip școală după școală/școala de weekend;
A4.4. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de cercuri educaționale;
A4.5. Definirea cadrului metodologic și desfășurarea de activități extracurriculare;
A5. Desfășurarea programelor de TIP A doua șansă pentru tineri și adulți
A5.1 Desfășurarea programelor de TIP A doua șansă pentru tineri și adulți;
A6. Îmbunătățirea competenţelor cadrelor didactice, a personalului de sprijin din școlile țintă
A6.1. Elaborarea documentelor de formare (suport de curs, metodologie de formare, inclusiv de acordare a instrumentelor de sprijin, grile de evaluare pentru acordarea burselor de performanţă), inclusiv acreditare program de formare;
A6.2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de formare;
A7. Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional
A7.1 Crearea unei rețele de parteneri în vederea dezvoltării unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional;
A7.2 Dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli, părinți și comunitate;
A7.3 Dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli publice sau private în scopul transferului de metode de învățare, schimbului de experiență, inclusiv pentru pregătirea tranziției copiilor de la un ciclu de învățământ la altul;
A7.4. Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale și/sau angajatori locali, în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă instituțională, financiară și/sau a responsabilității sociale;
A8. Management de proiect
A9. Activități aferente cheltuielilor indirecte

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
60 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație;
200 de copii cu vârsta între 3-5 ani care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație;
540 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar);
200 de tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare);
260 de membri ai personalului didactic/personalului de sprijin care își vor îmbunătăți nivelul de competențe;
150 de părinți/tutori ai copiilor/elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, ce vor participă la activitățile proiectului.

În vederea atingerii rezultatelor proiectului din Cererea de finanțare, Partenerul 2 – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va selecta și contracta experți potrivit Tabelului 1.

Tabelul 1. Experți pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatelor proiectului

Conform Ordinului MEN nr. 3920/2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților, în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru participare mai jos menționate.

CONDIȚII GENERALE:

Expertul:
a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
b) are capacitate de exercițiu deplină;
c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
d) are experiență în domeniu conform cerințelor postului;
e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

Denumire expert: conform Tabelului 1
Număr posturi vacante: 7 experți.
Perioada estimată pentru derularea activității: de la semnarea contractului până la data maximă de 13 mai 2021. Experții vor presta activități într-un număr total estimat de luni, conform Tabelului 1.
d) Descrierea activităților: conform fișelor de post anexate
e) Descrierea sarcinilor/atribuțiilor: conform fișelor de post anexate

f) Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la acestea): conform fișelor de post anexate
g) Abilități:
– capacitate de lucru în echipă;
– orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
– capacitate de analiză și sinteză;
– capacitate organizatorică şi administrativă pentru planificarea şi desfășurarea
întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;
– capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;
– capacitatea de a organiza activități de documentare și de redactare a textului
științific;
– capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;
– capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.
V. DOSARUL DE CONCURS:
În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
b) Scrisoare de intenție;
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz (semnată de candidat);
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
e) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente
poziției;
f) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină
obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
g) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate;
i) Declarație de disponibilitate conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție.
Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii
ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de
documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii
legalizate.
VI. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz):
-Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 6.
”Educație și competențe”.
-Manualul beneficiarului pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
-Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice Școala pentru toți.
VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Candidații vor depune documentele la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani din
Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 28, în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00, până la data de 06
septembrie 2018.
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și
cele incomplete vor fi respinse.
VIII. PROBELE DE CONCURS:
a) Proba de evaluare a dosarului;
b) Interviul.
În urma probei de evaluare a dosarului și afișarea rezultatelor parțiale, eventualele contestații
vor fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani în termen de 24 ore de la data
publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Interviul nu se contestă.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Inspectoratului
Școlar Județean Botoșani, precum și pe pagina web a Partenerului 2 – Inspectoratul Școlar
Judeţean Botoșani, la adresa http://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U., conform graficului.
Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în
ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea
descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.
Rezultatele finale ale selecției se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani,
în termen de o zi lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al
fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, precum și pe pagina web a Partenerului 2
– Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, la adresa http://www.isjbotosani.ro/categorie/P.O.C.U.
Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați
admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării
activității.

Afișat astăzi, 20 august 2018, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

Inspector Școlar General,
Prof. Gabriel Hârtie

Anexa 1 la Anunțul de selecție

CERERE DE ÎNSCRIERE

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante
din echipa organizației beneficiare/partenere în proiect
-în afara organigramei organizației-
conform anunțului de selecție nr. 8110/20.08.2018

pentru proiectul Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), cod SMIS 107590
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Partener 2: Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

în cadrul (sub)activităților:……………………………………….
postul vizat………………………………………………………

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea declarației disponibilității pentru perioada de angajare prevăzută în anunțul de selecție.

DATA:………………………………. SEMNATURA:……………………………………….

Anexa 2 la Anunțul de selecție

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă ce pot să împiedice îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor aferente postului de ………………….. în cadrul proiectului sus-meţionat.
Prezenta declaraţie de disponibilitate îşi menţine valabilitatea în cazul prelungirii perioadei de execuţie a proiectului.