Jandarmeria Botoșani recrutează candidați pentru anul universitar 2018-2019

Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoi M.A.I. sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia specialităţii aviaţie piloţi, pentru care sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani va desfăşura activităţi de recrutare a candidaţilor, astfel:

a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
6 locuri alocate SPP;
1 loc alocate SIE.
5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

– 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri
pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019
– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
– 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– 25 locuri alocate SIE;
– 8 locuri alocate SPP.

c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

– 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri
pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
– 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
– 15 locuri alocate SIE.

d)Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 21 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
1 loc – Managementul organizaţiei –Geniu;
1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;
2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;
5 locuri – Contabilitate şi Informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
8 locuri – Administraţie publică – Logistică.

e)Universitatea Naţională de Apărare „Carol I – 2 locuri alocate M.A.I. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.

f)Academia Tehnică Militară Bucureşti – 33 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului:
7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
2 locuri – Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi;
5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

g)Institutul Medico-Militar – 12 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală), specialitatea militară „Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş).

h)Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic – 13 locuri alocate M.A.I. (IGAV):

10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie.
i) Academia Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI:
2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică.

j)Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 8 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
5 locuri – Auto;
1 loc – Tehnică de comunicaţii;
1 loc– Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
1 loc – Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică.

k)Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Piteşti – 5 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor – Aeronave şi motoare de aviaţie.

l)Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 66 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
12 locuri – Motoare şi maşini navale.
28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

Repartizarea pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme şi specializări după desfăşurarea concursurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii elevului/studentului.
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli
postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, următoarele condiţii şi criterii specifice:
să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinesc în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile
să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, se vor depune într-un dosar plic la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani şi trebuie să conţină următoarele documente:
cererea de înscriere şi curriculum vitae – Europas (CV);
copii ale documentelor (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) care atestă nivelul şi
specializarea studiilor pentru absolvenţii din seriile anterioare, însoţite de original pentru
conformitate, se acceptă şi copiile legalizate sau adeverinţă în original pentru elevii claselor a-XII-a;
copii ale actului de identitate, carnetul de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretului militar,
însoţite de original pentru conformitate;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoţite de
original pentru conformitate;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
cazierul judiciar;
caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul
absolvenţilor în primul an de la absolvire;
trei fotografii 3 x 4 cm;
o fotografie color 9 x 12 cm;
fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. în original (completată şi încheiată);
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii etnici/ minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / naţionalitatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, emisă de organizaţia etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

Alte precizări:
1. Înscrierea candidaţilor –în zilele de Marţi şi Joi, între orele 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani, astfel:
a. pentru Academia de Poliţie şi pentru instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura M.Ap.N. şi SRI), până la data de 25 mai 2018.
b. pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august-septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI până la data de 15 iunie 2018.
c. pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2018 la şcolile postliceale ale MAI până la data de 23 noiembrie 2018.
2. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – în zilele de Marţi şi Joi, între orele 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani, astfel:
a. pentru Academia de Poliţie şi pentru instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura M.Ap.N. şi SRI), până la data de 15 iunie 2018.
b. pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august-septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI până la data de 23 iulie 2018.
c. pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI până la data de 10 decembrie 2018.
3. Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J. Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.
4. Susţinerea probelor eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) a candidaţilor M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se susţin în mod centralizat, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, în zilele de 07 – 11 iulie 2018, ora 07.00, potrivit planificării DGMRU care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice.
5. Candidaţii selecţionaţi de MAI pentru Institutul Medico-Militar susţin proba eliminatorie la limba engleză în data de 16 iulie 2018 la această instituţie şi proba de cunoştinţe în data de 25 iulie 2018 la facultatea de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, respectiv Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.
După depunerea dosarului în volum complet la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, vă rugăm să consultaţi frecvent site-ul instituţiei de învăţământ la care v-aţi înscris pentru consultarea tematicii şi a bibliografiei, a perioadei înscrierii candidaţilor şi organizarea concursurilor de admitere, etc.
Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0231/511533 (interior 24527) iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din strada I.C. Brătianu nr. 110 din mun. Botoşani. Persoane de contact: sublocotenent Lupu Cristian, plutonier adjutant Stoleru Ştefan-Virgil şi plutonier major Ceică Tiberiu-Mihai.
Anunţul de admitere cuprinzând toate informaţiile necesare, inclusiv cele referitoare la probele şi baremele sportive a fost postat pe site-ul www.jandarmeriabotosani.ro, Secţiunea ,,Despre instituţie”/Carieră/Admitere în instituţiile militare de învăţământ 2018-2019.

(Visited 3 times, 1 visits today)