Cele mai citite

Vremea BT
Your API key is not activated yet. Remember that newly created API keys will need ~ 15 minutes to be activated and show data, so you might see an API error in the meantime.
Or
Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.

Ultimele Știri

ANUNȚ: ACOR Botoșani organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

12 mai 2023 | Administratie

Filiala Județeană Botoșani a Asociației Comunelor din România, cu sediul în Str.Ion Pilat, nr.9, Bl.G1, Botosani, organizează în perioada 30 mai 2023 – 8 iunie 2023, orele 1000, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
Inspector șef – Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului

Inspector urbanism – Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului

1. Condiţii de desfăşurare:
– Depunerea dosarelor se va face până la data de 26 mai 2023, între orele 900-1400, la sediul din strada Ion Pilat nr. 9, Botoșani;
– Selecția dosarelor va avea loc în data de 30 mai 2023.
-Data și ora probei scrise și a interviului se vor anunța prin publicare la sediul din strada Ion Pilat nr.9, Bloc G1, Et.1, Jud.Botoșani, odată cu anunțarea rezultatelor probei anterioare.

2. Condiţii generale de participare:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

3. Condiţii specifie de participare:
Inspector șef – Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, sau echivalent în domeniul Construcții;
b) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani
c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
d) Abilități, calități și aptitudini necesare: obiectivitate, capacitate de analiză și sinteză, abilități de comunicare;
e) Disponibilitate pentru deplasări în județ.
Inspector urbanism – Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului
a) Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științe ingenerești sau studii superioare de licență absolvite cu diplomă sau echivalent în alte domenii completate cu studii post-universitare în: construcții, urbanism, ocuparea teritoriului;
b) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime
c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
d) Abilități, calități și aptitudini necesare: obiectivitate, capacitate de analiză și sinteză, abilități de comunicare;
e) Disponibilitate pentru deplasări în județ.

4.Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
-Cerere de înscriere la concurs adresată președintelui Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România;
-Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea de specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
-Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, în copie;
-Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu se află sub incidența conflictului de interese (nu sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România, precum și cu ordonatorii de credite ai entităţiilor publice afiliate);
-Copie permis conducere auto.
– Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale.
5. Bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante, în cadrul Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din Româniai poate fi descărcată de la adresa de internet: www.acorbotosani.ro.
6. Relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0745253502 dna.Anca Gologan –referent resurse umane din cadrul Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România sau la adresa de email:[email protected].

CLICK!!!

Bibliografie_urbanism

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri