Cele mai citite

loader-image
Botoșani
12:27, 23 februarie 2024
temperature icon 15°C
cer acoperit de nori
Humidity 50 %
Wind 10 Km/h
Wind Gust Wind Gust: 16 Km/h
Clouds Clouds: 99%
Visibility Visibility: 0 km
Sunrise Sunrise: 07:06
Sunset Sunset: 17:47

Ultimele Știri

URBAN SERV SA Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei vacante de execuție de Specialist achiziţii publice

18 iulie 2023 | Administratie

Societatea URBAN SERV SA Botoşani organizează în perioada 19 iulie – 7 august 2023 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei vacante de execuție de Specialist achiziţii publice, în cadrul Biroului Achiziții Aprovizionare, cod COR 332301.

Concursul pentru ocuparea postului de Specialist achiziții publice din cadrul societății URBAN SERV S.A. Botoșani va avea loc la sediul societății situat în str. 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va cuprinde următoarele probe:
– Selecţia dosarelor: 01 august 2023;
– Proba scrisă: 03 august 2023, ora 10:00;
– Interviul şi proba practică (procedură de achiziție) – 07 august 2023 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.07.2023 – 31.07.2023 inclusiv, ora 13:00.

Condiţii generale de participare la concurs :

-are cetăţenia română şi domiciliul în România;
-cunoştinte limba română, scris şi vorbit;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi medicale abilitate;
-îndeplineşte condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfătuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
-experienţă în achiziții publice de minim 1 an;
-cunoştinţe operare PC;

Acte necesare înscrierii:

-cerere de înscriere;
-declarație de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
-copie carte identitate;
-copie certificat naştere, certificat căsătorie;
-copie a diplomei de absolvire a studiilor superioare de specialitate;
-certificat curs achiziții publice;
-copie carte de muncă/adeverință care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor
universitare;
-curriculum vitae;
-adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare cu mențiunea „Apt pentru muncă”
-cazier judiciar.

Actelor solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie:

HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziițile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluţionare al Contestaţiilor;
Ordinul nr.1017/2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum şi a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat; Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Dosarele cu actele necesare în vederea angajării vor fi depuse la secretariatul societății, din str. 1 Decembrie nr.19 Botoşani.

Informaţii privind actele necesare pentru depunerea dosarelor, modul de organizare a selecţiei pot fi obţinute la secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie în vederea angajării/Biroul Resurse Umane la numărul de telefon 0231 517912, interior 108 sau 0760685426.

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri