Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:
– apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
– apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
– apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :

a) să aibă familii de albine înscrise în Baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană.

Beneficiarii depun la Direcţia pentru agricultură judeţena Botosani o cerere însoţită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.
*) un dosar cu sina

Cererile si documemntele insotitoare se depun la Direcția pentru Agricultură Județeană BOTOȘANI, până la data de 31 octombrie 2019, inclusiv.