COSULA: Implementarea proiectului cu titlul „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative”

Obiectivul general al proiectului reducerea sărăciei si excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile care includ cetăteni romi prin măsuri integrate de educatie, formare profesională in continuă, ocupare, locuire, antreprenoriat si asistentă socială. Obiectivul general al proiectului are efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de sărăcie generalizată.

Prin obiectivul general si cele specifice proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmăreste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesională de calitate,și stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale.

Totodată proiectul urmăreste reducerea sărăciei si excesive în comunitătile marginalizate care includ cetăteni de etnie roma prin măsuri de ocupare, educati si formare profesională continuă, asistentă socială, îmbunătătirea conditiilorț de locuire precum si alte măsuri menite să ajute grupurile vulnerabile. De asemenea, proiectul contribuie prin activitătîle sale la realizarea obiectivului specific 4.1. Reducerea numărului dețpersoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitaþile marginalizate în care există populatie apartînând minoritatii rome (romii reprezentând minim 10% din totalulț populatiei la nivelul comunitatii) prin măsuri integrate care vor avea că efect ridicarea niveluluiț de trai în comunitătile marginalizate în care se implementează proiectul, generând rezultateț pozitive pe termen lung. Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

Obiectiv Specific 1 – Limitarea abandonului scolar în rândul a 122 elevi din comunitătile marginalizate prin programe de tip after school si a doua sansă, precum si prin consiliere la care vor participa si părintii acestora (1 părinte pentru 1 elev).

Obiectiv Specific 2 – Ucenicie pentru 65 tineri din comunitătile marginalizate vizate.

Obiectiv Specific 3 – Consilierea, orientarea si medierea a 485 membri ai grupului tintă pe piata munciiț.

Obiectiv Specific 4 – Formare profesională continuă pentru 400 membri ai grupului tintă.

Obiectiv Specific 5 – 195 locuri de muncă create si subventionarea angajatorilor.

Obiectiv Specific 6 – Sprijinirea a 20 membri ai grupului tintă în vederea înfiintării unei noi afaceri.

Obiectiv Specific 7 – Sprijinirea unui tip de servicii (sociale) în comunitătile marginalizate vizate.

Obiectiv Specific 8 – Cresterea gradului de confort în comunitătile marginalizate vizate, prinș introducerea de resurse alternaltive de energie (montarea a 41 sisteme panouri fotovoltaicepentru 41 gospodării) si prin reabilitarea a 27 locuinte

Obiectiv Specific 9 – Sprijin pentru 485 membri ai comunitătilor marginalizate vizate în vederea ob inerii,reglementării si completării documentelor personale și Comunicat de presă

Obiectiv Specific 10 – 18 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare si 6 seminarii care au că scop implicarea comunitătii în problemele sociale locale.

Proiectul este implementat prin intermediul finantării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4:„Incluziunea socială si combaterea sărăciei”,

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.ii:și Integrarea socio-economică a comunitătilor marginalizate ,cum ar fi romii.

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitătile marginalizate în care există populatie apartinând minoritătii rome, prinț implementarea de măsuri integrate .Valoarea totală a proiectului este de 17.773.006,95 lei. Conferinta de lansare a proiectului va avea loc în data 04.05.2018 ora 11:00 la SCENAț( Situată în aer liber ) din centrul Satului COSULA , COM. COSULA, JUD. BOTOSANI Proiect cofinantat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 –ț2020Date de contact:
Primar: MIRCIA ACATRINEI, tel: 0231.619.411, mail:cosulap@yahoo.com